LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU – PRZECIWDZIAŁANIE WZROSTOWI BEZROBOCIA W WYNIKU PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH W LEGIONOWIE

Strona Główna
LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU – PRZECIWDZIAŁANIE WZROSTOWI BEZROBOCIA W WYNIKU PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH W LEGIONOWIE

LEGIONOWSKIE FORUM DIALOGU – PRZECIWDZIAŁANIE WZROSTOWI BEZROBOCIA W WYNIKU PROCESÓW ADAPTACYJNYCH I MODERNIZACYJNYCH W LEGIONOWIE

Od 1 sierpnia 2011r. do 28 lutego 2013r. Urząd Miasta Legionowo wraz z partnerami – Powiatem Legionowskim, Powiatowym Urzędem Pracy w Legionowie oraz Powiatową Izbą Gospodarcza w Legionowie realizował projekt pt. „Legionowskie Forum Dialogu – przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia w wyniku procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w Legionowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu było przeciwdziałanie wzrostowi bezrobocia wywołanego procesami adaptacyjnymi i modernizacyjnymi poprzez utworzenie partnerstwa lokalnego, którego zadaniem było opracowanie i wdrożenie strategii przeciwdziałania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym.
Realizacja projektu miała również na celu wypracowanie stałych mechanizmów współpracy pomiędzy trzema sektorami: publicznym, społecznym i gospodarczym oraz wypracowanie programów zawierających diagnozę każdego sektora.

W skład partnerstwa lokalnego – Legionowskie Forum Dialogu weszli przedstawiciele podmiotów i instytucji działających na terenie Powiatu Legionowskiego. Byli to przedstawiciele gmin, powiatu, instytucji rynku pracy, organizacji pozarządowych, samorządu gospodarczego i zawodowego, związków zawodowych i przedsiębiorców. Zostali oni podzieleni na trzy zespoły zadaniowe: zespół do spraw przedsiębiorczości, do spraw organizacji non-profit oraz zespół działań runku pracy. Dla każdego zespołu zadaniowego przewidziano 8 spotkań. Prace zespołów skupiły się na analizie odpowiedniego sektora, identyfikacji kierunków zmian w nim zachodzących, jego problemów i szans na rozwój oraz zaproponowaniu rozwiązań systemowych.

Oprócz spotkań zespołów zadaniowych, odbyły się 3 spotkania partnerstwa lokalnego – Legionowskie Forum Dialogu. Efektem prac partnerstwa lokalnego było opracowanie i wdrożenie strategii przeciwdziałania i zarządzania zmianą gospodarczą na terenie Powiatu Legionowskiego.

Kontakt:

Biuro Projektu, Urząd Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo II piętro pokój 3.20
Kontakt telefoniczny: (22) 766 40 73, (22) 766 40 74
Adres e-mail: [email protected]

Reportaż o projekcie:http://www.youtube.com/watch?v=W47KyYVxaG4&feature;=context&context;=C3829a27UDOEgsToPDskLIX2pKjrnnUlhCuJuns58D

W dniu 20 czerwca 2012r. odbyło się drugie spotkanie partnerstwa lokalnego Legionowskie Forum Dialogu. W spotkaniu wziął udział Pan Kazimierz Kurnicki Prezes Izby.

Link do reportażu o partnerstwie lokalnym:
http://www.youtube.com/watch?v=rIefg6NqXRc&feature;=plcp
Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie