Oferty i ogłoszenia

Strona Główna
Oferty i ogłoszenia

Oferty i ogłoszenia

Pomocy Społecznej „Kombatant” w Legionowie zaprasza do składania ofert na wynajem lokalu na prowadzenie sklepiku dla mieszkańców.

Zgodnie z art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010. 102. 651. j.t.), Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Legionowie zaprasza do składania ofert na:
wynajem lokalu na prowadzenie sklepiku dla mieszkańców.

I. Wynajmujący.
Dom Pomocy Społecznej Kombatant w Legionowie
05-120 Legionowo, ul. Jagiellońska 71
NIP: 536-16-88-380
http://www.domkombatanta.pl zakładka BIP.

II. Forma postępowania: zapytanie ofertowe.
Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych.

III. Przedmiot zapytania.
1. Przedmiotem zapytania jest wynajem lokalu znajdującego się na I piętrze budynku – siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 71.
2. Opis szczegółowy pomieszczeń:
1) powierzchnia użytkowa – 13,80 m2, w tym zaplecze sklepiku – 8,80 m2.
2) pomieszczenie uzbrojone w instalację elektryczną i instalację wodno-kanalizacyjną.

IV. Warunki udziału w postępowaniu.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenia oferty na przedmiot zapytania.

V. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Na ofertę składają się:
1) formularz ofertowy;
2) Koncepcja prowadzenia sklepiku;
3) aktualne zaświadczenie o działalności gospodarczej lub KRS wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed otwarciem ofert;
4) zaakceptowany wzór umowy najmu (zaparafowany).
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Legionowie, I piętro, pok. 102 w terminie do dnia 20 marca 2014 r. do godziny 14.00.
2. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie.
3. Kopertę należy opisać, jak niżej:
Dom Pomocy Społecznej Kombatant
ul. Jagiellońska 71
05-120 Legionowo
Oferta na: „WYNAJEM LOKALU Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE SKLEPIKU”
4. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Oferenta.

VII. Opis kryteriów wyboru oferty.
1. Opis kryteriów, którymi będzie się kierował Wynajmujący przy wyborze oferty:
1) wysokość czynszu najmu za 1 m2 powierzchni – 50 pkt;
2) koncepcja prowadzenie sklepiku – 40 pkt;
3) referencje – 10 pkt.
2. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać oferent wynosi 100.
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów.
4. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty, którym przyznano taką samą liczbę punktów wybrana zostanie oferta, która zawiera wyższą wysokość czynszu najmu, zaś gdy te wielkości będą równe, Wynajmujący wezwie Oferentów, którzy je złożyli do ustnej licytacji, w zakresie wysokości czynszu najmu.

VIII. Informacje o formalnościach po wyborze oferty.
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wynajmujący zawiadomi o tym Oferentów.
2. Wynajmujący zawrze umowę z wybranym Oferentem po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
3. Najemca, z którym zostanie zawarta umowa uruchomi funkcjonowanie sklepiku w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
4.Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest Jolanta Kacperska, tel. (22) 766 45 01.
5. Zalecana jest wizja lokalna lokalu będącego przedmiotem zapytania, możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Podpisał
dyrektor Anna Stępińska

Dodatkowe informacje oraz dokumenty do pobrania są dostępne na stronie internetowej DPS KOMBATANT:
http://www.domkombatanta.pl

Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie